Raport nr 6/2017 (18.05.2017)

Zwołanie ZWZ spółki SETANTA S.A. na dzień 14 czerwca 2017 r.

Zarząd spółki Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377322, posiadającej numer NIP 1080010299 oraz numer statystyczny REGON 142795831 (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie artykułu 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (zwany dalej również „KSH”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzenie” lub „ZWZ”) na dzień:

 

14 czerwca 2017 roku (środa), na godzinę 11:00 w siedzibie SETANTA SA w Warszawie, al. Jana Pawła II 61 lok. 211.

 

Szczegółowy porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia

1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia

2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

13.  Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 29 maja 2017 roku.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po głoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 30 maja 2017 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

 

2018 16:03 © by Setanta S.A. All rights reserved.