Raport nr 15/2017 (14.06.2017)

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Setanta S.A.

Na podstawie § 38 ust. 1 punkt 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Setanta S.A. („Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 14 czerwca 2017 roku.