Raport nr 45/2017 (10.08.2017)

Zmiana nazwy (firmy) Emitenta

Zarząd SETANTA Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (dawniej SETANTA S.A.) z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie sądu, na podstawie którego powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany firmy Spółki z „SETANTA Spółka Akcyjna” na „SETANTA Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna”.
 
Wyżej wskazana zmiana firmy Spółki dokonana została na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2017 r.
O podjęciu uchwały Spółka informowała w treści raportu bieżącego nr ESPI 27/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SETANTA Management Board Alternate Investment Company S.A. (Formerly SETANTA SA) with its registered office in Warsaw (hereinafter referred to as "the Company") hereby informs that today it has received a court order on the basis of which it has received notification of registration by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Register Court change of the Company's company from "SETANTA Spółka Akcyjna" to "SETANTA Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna".

The aforementioned change of the Company's company was made on the basis of Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting convened on June 27, 2017.
On the adoption of the resolution, the Company informed in the current report no. ESPI 27/2017 dated June 27, 2017.