Raport nr 49/2017 (23.08.2017)

Zawiadomienie w trybie art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

Zarząd SETANTA ASI S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w okresie od dnia 31.05.2017 r. do dnia 23.08.2017 r. na skutek transakcji zawartych na rynku NewConnect oraz  na podstawie transakcji poza rynkiem regulowanym (NewConnect) zbył łącznie 43.884  akcji Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, stanowiących 4,22% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna.


Emitent informuje, iż po transakcjach opisanych powyżej posiada na dzień 23.08.2017 r. 49.618 akcji co stanowi 4,77% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

SETANTA S.A. okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia zaangażowania w akcjonariacie Mennicy Skarbowej S.A.

 

...............................................................................................................................................

 

SETANTA ASI S.A. (The "Issuer"), based in Warsaw, informs that in the period from 31.05.2017 to 23.08.2017, as a result of transactions concluded on the NewConnect market and on the basis of transactions on the regulated market (NewConnect), it sold in total 43,884  shares of Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna ("the Company") with its registered office in Warsaw, constituting 4.22% of the share capital and in the total number of votes at the General Meeting of Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna.

The Issuer informs that after the transactions described above holds as at 23.08.2017 49,618 shares which constitutes 4.77% of the share capital of the Company and the total number of votes at the General Meeting of the Company.
The period of the next 12 months does not exclude the increase or decrease in the involvement of the Mennicy Skarbowej S.A.