Raport nr 26/2017 (27.06.2017)

Zawiadomienie w trybie art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

Zarząd SETANTA S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27.06.2017 r. na podstawie transakcji poza rynkiem regulowanym zbyła łącznie 123.200 (sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście) akcji EVERSPORT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie, stanowiących 3,5% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu EVERSPORT Spółka Akcyjna.

Emitent informuje, iż po transakcji opisanej powyżej nie posiada na dzień 27.06.2017 r. żadnych akcji Spółki.