Raport nr 9/2017 (31.05.2017)

Zawiadomienie w trybie art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

Zarząd SETANTA S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30.05.2017 r. oraz 31.05.2017 r. na podstawie transakcji poza rynkiem regulowanym (NewConnect) zbyła łącznie 41.386 (czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) akcji Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, stanowiących 3,98% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna.


Emitent informuje, iż po transakcjach opisanych powyżej posiadana dzień 31.05.2017 r. 93.502 akcji co stanowi 8,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

SETANTA S.A. okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia zaangażowania w akcjonariacie Mennicy Skarbowej S.A.