Raport nr 8/2017 (26.05.2017)

Zawiadomienie w trybie art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

 

Zarząd SETANTA S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 25.05.2017 r. oraz 26.05.2017 r. na podstawie transakcji poza rynkiem regulowanym (NewConnect) zbyła łącznie 22.925 (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, stanowiących 2,2% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna.

 

Emitent informuje, iż po transakcjach opisanych powyżej posiadana dzień 26.05.2017 r. 134.888 akcji co stanowi 12,97% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

SETANTA S.A. okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia zaangażowania w akcjonariacie Mennicy Skarbowej S.A.