Raport nr 7/2017 (24.05.2017)

Zawiadomienie w trybie art.17 ust.1 Rozporządzenia MAR.

Zarząd SETANTA S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 maja 2017 r. i 24 maja 2017 r.

na podstawie transakcji poza rynkiem regulowanym oraz do dnia 23.05.2017 r. w ramach sesji zwykłych na rynku regulowanym (NewConnect) zbyła łącznie 95.099 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie, stanowiących 9,14% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna.

Emitent informuje, iż po transakcjach opisanych powyżej posiadana dzień 24.05.2017 r. 157.813 akcji co stanowi 15,17% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

SETANTA S.A. okresie najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia zaangażowania w akcjonariacie Mennicy Skarbowej S.A.

2018 16:01 © by Setanta S.A. All rights reserved.