Raport nr 5/2017 (07.04.2017)

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd SETANTA S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż uchwałą z 16 lutego 2017 roku Rada Nadzorcza SETANTA S.A. wybrała firmę WBS Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B do badania jednostkowego sprawozdania finansowego SETANTA S.A.  sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku.
WBS Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3685,
prowadzoną przez KRBR.
Umowa z firmą WBS Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie zawarta na okres badania sprawozdania za 2016 rok.
Spółka nie korzystała z usług wyżej wymienionego audytora w zakresie badania  sprawozdań
finansowych w latach ubiegłych.
Rada Nadzorcza dokonała wyboru audytora zgodnie ze swoimi kompetencjami, określonymi w Statucie Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Podstawa prawna
 Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe