Raport nr 27/2017 (27.06.2017)

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Setanta S.A.

Na podstawie § 38 ust. 1 punkt 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Setanta S.A. ("Emitent") niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się 27 czerwca 2017 roku.

_________________________________________________________________________________

Pursuant to § 38 par. 1 point 9_ of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). The Management Board of Setanta SA (Hereinafter referred to as the "Issuer") encloses herewith the content of the resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of the Issuer, held on 27 June 2017.

Załączniki