Raport nr 42/2017 (20.07.2017)

Korekta raportu bieżącego nr 41/2017

Zarząd SETANTA S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w raporcie nr 41/2017 z dnia 19.07.2017 r. wystąpiła oczywista omyłka pisarska w nazwie spółki z portfela Emitenta:

- Piaseczno Park sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Emitenta poniżej przedstawia poprawną treść komunikatu:

"Zarząd SETANTA S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 19.07.2017 r.  powzięła wiadomość o otrzymaniu przez spółkę z portfela Emitenta (zależna w 100%) PIASECZNO PARK SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie ww. dniu ostatecznej decyzji nr 382/2017 od Starosty Piaseczyńskiego w kwestii:
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórkę.


Wskazana decyzja dotyczy  budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 1169,91 m2 oraz lokali usługowych 95,72 m2. Projekt budowlany przewiduje dwadzieścia cztery lokale mieszkalne oraz dwa  lokale użytkowe."

_________________________________________________________________________________

 

SETANTA Management Board S.A. (The "Issuer") with its registered office in Warsaw informs that in the report No. 41/2017 dated 19.07.2017, there was an obvious writing mistake in the name of the Issuer's portfolio:

- Piaseczno Park sp. Z o.o. Based in Warsaw.

The Issuer's Management Board below presents the correct message:

The Management Board of SETANTA SA (the "Issuer"), based in Warsaw, informs that on 19.07.2017 it has received a notification of receipt by the Issuer's portfolio (100% subsidiary) of PIASECZNO PARK SP. The date of final decision no. 382/2017 from the Piaseczynski Starost:
Approval of construction design and granting of construction and demolition permit.


This decision concerns the construction of a multi-family residential building with services on the ground floor and an underground garage with a usable area of ​​1169.91 m2 and 95.72 m2 of service space. The building design provides for twenty four residential units and two commercial premises. "

 

 

 

2018 15:15 © by Setanta S.A. All rights reserved.