Raport nr 3/2017 (20.01.2017)

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.

Zarząd Setanta SA z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku 2017 będą przekazywane w następujących terminach:
 
- Raport roczny za 2016 rok - w dniu 28 kwietnia 2017 roku


- Raport kwartalny za I kwartał 2017 - w dniu 30 maja 2017 roku


- Raport półroczny za 2017 - w dniu 29 września 2017 roku


- Raport kwartalny za III kwartał 2017 - w dniu 29 listopada 2017 roku Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż:

 

- zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2016 oraz  za II i IV kwartał roku obrotowego 2017;


 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.